ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αστικές συμβάσεις: (πώλησης, έργου και υπηρεσιών, ιδιωτικά συμφωνητικά, μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων κ.α)
 • Εμπράγματο δίκαιο: (αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος τίτλων, διανομές, αιτήσεις κτηματολογίου, προστασία δικαιωμάτων κυριότητας, νομής, αγωγές κτηματολογίου, απαλλοτριώσεις κ.α)
 • Κληρονομικό: (αποδοχές κληρονομιάς, αποποιήσεις, δημοσιεύσεις διαθηκών κ.α)
 • Οικογενειακό: (διαζύγια συναινετικά - κατ’αντιδικία - με τετραετή διάσταση, διατροφές, γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων, περιουσιακές διαφορές κ.α)
 • Αυτοκινητιστικές Διαφορές: (ατυχήματα, διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες, διεκδίκηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων κ.α)
 • Αποζημιώσεις – Αδικοπρακτική ευθύνη: (περιουσιακές βλάβες, προστασία προσωπικότητας, μηνύσεις κ.α)
 • Συμβουλευτική και Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών: (παροχή νομικών συμβουλών – συστάσεων – εξώδικες διαμαρτυρίες κ.α)
 • Ασφαλιστικά Μέτρα πάσης φύσεως
 • Διαταγές Πληρωμής πάσης φύσεως
 • Συμβόλαια – Πληρεξούσια (σε συνεργασία με άριστα καταρτισμένο συμβολαιογράφο)
 • Δικαστική Συμπαράσταση
 • Συντάξεις

Powered by